תקנון האתר

תקנון אתר מחוברים לחיים

 

ברוכים הבאים לאתר “מחוברים לחיים” . אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון 0528667407.

 • אתר “מחוברים לחיים” הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: “מחוברים לחיים” ” או “האתר”). האתר מנוהל ע”י חברת “מחוברים לחיים בע”מ”, ח.פ: 514965961 , האורן 3 מבשרת ציון.
  • כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן:”הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב-“מחוברים לחיים” יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד “מחוברים לחיים” ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של “מחוברים לחיים” על פי תקנון זה.
  • השירות שניתן במסגרת “מחוברים לחיים” מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי “מחוברים לחיים” לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על מילות הקישור “תנאי משלוח” הקבוע תפריט בצד העליון של כל עמוד באתר, ולאחר מכן לעיין ברשימת היישובים בהם מתבצע חלוקה.יובהר כי על אף האמור לעיל ל” מחוברים לחיים” הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש
  • אספקת מוצרים שנרכשו ב” מחוברים לחיים” אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
  • “מחוברים לחיים” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי “מחוברים לחיים” בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב” מחוברים לחיים” לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
  • “מחוברים לחיים”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות “מחוברים לחיים” , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
  • תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

המוצרים

 • שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”).
  • “מחוברים לחיים” אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב” מחוברים לחיים” . “מחוברים לחיים” רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.
  • אופן הצגת המוצרים ב” מחוברים לחיים” יקבע על ידי “מחוברים לחיים” מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את “מחוברים לחיים״”.

המחירים

 • מחירי המוצרים שיפורסמו ב-“ מחוברים לחיים” הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר “מחוברים לחיים” ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. “מחוברים לחיים” תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
  • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.
  • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

 • הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.
  • סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
  • “מחוברים לחיים” שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב” מחוברים לחיים” וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
  • מובהר כי שירות “מחוברים לחיים” אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
  התשלום
  • התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “לתשלום”.
  • על אף האמור לעיל “מחוברים לחיים” שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

שעות פעילות “

 • הקלדה של הזמנה באתר “מחוברים לחיים” אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בדף “תנאי משלוח”. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של “מחוברים לחיים” . בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.
  • הזמנות מתאפשרות רק דרך האתר.
  • שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של “מחוברים לחיים”, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו” מחוברים לחיים” אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

 • בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח על פי המוגדר בדף “תנאי משלוח”.
  • מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

אספקה

 • מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו” מחוברים לחיים” שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
  • בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש ו-“ מחוברים לחיים” יבצעו מאמצים לספק את המשלוח במועד או סמוך לו, כאשר חלון זמנים של חצי שעה לפני ואחרי מועד ההזמנה תיתכן. במידה ומועד ההזמנה תוקדם או תאחר ביותר מחצי שעה, יקבל הלקוח עדכון טלפוני.
  •.
  • “מחוברים לחיים” תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, “מחוברים לחיים” אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי “מחוברים לחיים” בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מחוברים לחיים” תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.
  • “מחוברים לחיים” לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
  • במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים למרלו״ג ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מבקש שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהיה של הלקוח.
  • אי עמידת “מחוברים לחיים” במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל”מחוברים לחיים” בגין האספקה.
  • למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי “מחוברים לחיים”.
  • במקרה ולקוח הזמין מוצרים ב”איסוף עצמי” ולא הגיע לאסוף אותם בתאריך שצויין, והיה ולאחד המוצרים פג התוקף ועצם היותו מוצר בעל תוקף קצר, “מחוברים לחיים” תספק את המוצר שנרכש למרות שהוא פג היות ומדובר על מוצר שנשמר ללקוח.

החזרת מוצרים

 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
  • במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך טלפונית בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. “מחוברים לחיים, יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

ביטול / שינוי הזמנה

 • לקוח רשאי לבטל הזמנה כל עוד שהזמנתו עדיין לא בשלבי הכנה לקראת שילוח.
  • “מחוברים לחיים” תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה.
  • יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות “מחוברים לחיים בע״מ״”.

הערות למוצר

 • הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
  • ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
  • אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
  • התמונות הינן להמחשה בלבד.
  • תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.
  • שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי מחוברים לחיים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

אחריות

 • “מחוברים לחיים” אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח “מחוברים לחיים” ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב” מחוברים לחיים” ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב” מחוברים לחיים” וכד’.
  • הלקוח פוטר את “מחוברים לחיים” מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
  • “מחוברים לחיים” לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

החוק החל ותנאי שיפוט

 • על ההתקשרות בין הלקוח לבין “מחוברים לחיים” במסגרת “מחוברים לחיים” ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
  • “מחוברים לחיים” והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בירושלים בלבד.

פרטיות

 • בהצטרפותו כלקוח, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגרי המידע של “מחוברים לחיים” לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד הקניות באתר. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. .
  • על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין “מחוברים לחיים” תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
  • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל” מחוברים לחיים” בכתב בהתאם להוראות כל דין.
  • “מחוברים לחיים” תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של “מחוברים לחיים” באתר

 • הקניין הרוחני ב” מחוברים לחיים” , בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של “מחוברים לחיים”, או של צדדים שלישיים ש” מחוברים לחיים” קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
  • “מחוברים לחיים” שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
  • השמות “מחוברים לחיים”, “” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של “מחוברים לחיים” הם בבעלות מלאה ובלעדית של “מחוברים לחיים”, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
  • כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
  • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ” מחוברים לחיים”.